Warunki handlowe

A. WARUNKI HANDLOWE UŻYWANIA STRONY WWW.GOOUT.NET

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Właścicielem i administratorem domeny internetowej www.goout.net jest spółka GOOUT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-677) przy ul. Cybertnetyki 9 , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000620284, REGON: 364585464, NIP: 5213736673 (dalej „GoOut” lub „Administrator”). Użytkownik wchodząc na stronę internetową www.goout.net zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych warunków handlowych używania strony www.goout.net (dalej „warunki handlowe używania strony”), a także wszelkich obowiązujących i ogólnie wiążących przepisów prawa polskiego. Ponadto użytkownicy zobowiązują się, że nie będą szkodzić dobremu imieniu GoOut ani samej stronie internetowej.

2. PRAWA AUTORSKIE

Strona internetowa www.goout.net stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.) (dalej: "PrAut"). Na mocy udzielonej licencji Administratorowi przysługują wszelkie prawa do treści strony jako całości zgodnie z przepisami PrAut. Administrator na podstawie licencji ma także prawo do używania poszczególnych elementów strony internetowej, zwłaszcza fotografii, designu, grafiki, logo, tekstów, dźwięków itp. Jakąkolwiek część treści strony internetowej www.goout.net bez zgody GoOut można wykorzystywać wyłącznie do celów prywatnych. Zabrania się zwłaszcza jakiejkolwiek publikacji, kopiowania, dalszego rozpowszechniania i używania do celów komercyjnych treści strony internetowej www.goout.net bez uprzedniej jednoznacznej pisemnej zgody GoOut. W przypadku naruszenia niniejszych postanowień oraz innych przepisów PrAut, GoOut będzie się domagać się naprawienia szkody oraz wszelkich innych roszczeń przewidzianych przez PrAut.

3. SPOSÓB UŻYWANIA STRONY INTERNETOWEJ

Użytkownik wchodząc na stronę www.goout.net oświadcza, iż akceptuje fakt, że zabroniona jest wszelka ingerencja w bezpieczeństwo, podstawę techniczną oraz treść strony internetowej www.goout.net a także inne formy jej wykorzystania niezgodnego z prawem, ingerencja w użytkowanie niniejszej strony przez innych użytkowników, używanie strony do rozsyłania niezamawianej poczty (spam), łańcuszków internetowych, wysyłania na tę stronę wiadomości zawierających wirusy lub w jakikolwiek sposób niebezpiecznych bądź szkodliwych programów, do prób uzyskania dostępu do tych części strony internetowej www.goout.net, które są wyłączone z publicznego użytku, zwłaszcza do kodu źródłowego itp., do rozpowszechniania na tej stronie internetowej wiadomości i materiałów naruszających ogólnie obowiązujące przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

4. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI GOOUT

 1. Przepisy niniejszego artykułu nie dotyczą stosunków prawnych wynikających ze sprzedaży biletów za pośrednictwem strony internetowej www.goout.net, które zostały uregulowane w "warunkach handlowych dla sprzedaży biletów", zamieszczonych poniżej w art. B niniejszego dokumentu.
 2. Treść strony internetowej ma wyłącznie informacyjny, niewiążący charakter. Administrator nie odpowiada za poprawność i kompletność informacji na niniejszej stronie internetowej. Publikacja jakichkolwiek danych i informacji na tej stronie internetowej, z wyjątkiem niniejszych warunków handlowych, nie ma charakteru żadnego aktu prawnego skutkującego powstaniem stosunków prawnych pomiędzy Administratorem i użytkownikiem.
 3. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, które powstaną po stronie użytkownika wskutek tego, że będzie on postępował w oparciu o treść strony internetowej www.goout.net i w związku z użytkowaniem tej strony.
 4. Administrator może w dowolnym momencie, bez uprzedniego ostrzeżenia, wprowadzać dowolne zmiany w zakresie informacji i treści na stronie internetowej www.goout.net
 5. Administrator nie ponosi też żadnej odpowiedzialności za reklamę, event, bądź inną formę promocji prowadzonej przez jakikolwiek podmiot trzeci za pośrednictwem strony internetowej www.goout.net.
 6. Administrator nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za treść stron internetowych należących do podmiotów trzecich, które można odwiedzić za pośrednictwem strony internetowej www.goout.net

5. PROFIL I REJESTRACJA UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownicy mogą stworzyć własny profil na stronie internetowej www.goout.net. Warunki tworzenia i używania profilu podlegają odrębnym warunkom handlowym dla profilu i rejestracji użytkowników, zamieszczonym poniżej w art. C niniejszego dokumentu. Tworzenie profilu i rejestracja nie są niezbędne do używania strony internetowej www.goout.net i/lub zakupu biletów za pośrednictwem tej strony.

6. KONKURSY

 1. GoOut w ramach strony internetowej www.goout.net organizuje konkursy, w których może wziąć udział osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych. GoOut zastrzega sobie prawo do skrócenia, przerwania lub odwołania konkursu oraz zmiany jego zasad.
 2. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy, kto zaakceptuje zasady konkursu, spełni warunki tych zasad oraz spełni poniższe warunki: Odpowie na pytanie konkursowe zadane w odpowiednim konkursie, za pośrednictwem wiadomości SMS, e-maila, formularza z odpowiedziami lub w inny alternatywny sposób. Odpowiedź na pytanie konkursowe uczestnik wysyła zgodnie z instrukcją podaną w warunkach danego konkursu. Uczestnik w ramach odpowiedzi konkursowej podaje również swoje imię, nazwisko oraz numer telefonu lub adres e-mail, o ile warunki konkursu nie stanowią inaczej. Uczestnik konkursu zgadza się na opublikowanie swojego imienia i nazwiska w wynikach konkursu zamieszczonych na stronie internetowej organizatora, ewentualnie w czasopismach wydawanych przez organizatora.
 3. Konkurs zaczyna się z dniem, w którym Organizator ogłasza go na swojej stronie internetowej i kończy z dniem podanym w warunkach konkursu. Organizator nie uwzględnia w konkursie sms-ów, e-maili, formularzy z odpowiedziami oraz wysłanych w inny sposób odpowiedzi, jeśli dojdą one po upływie powyższej daty. Ocena konkursu zostanie dokonana najpóźniej w ciągu miesiąca po zakończeniu konkursu. Nagrody konkursowe wygrywa określona liczba uczestników podana w warunkach konkursu, zgodnie z zasadami zamieszczonymi tamże. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do kontroli spełnienia warunków uczestnictwa w grze i oceny prawa do wygranej. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do tego, by w spornych przypadkach podejmować ostateczne decyzje wedle własnego uznania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne awarie techniczne w ramach komunikacji elektronicznej podczas konkursu oraz nie ponosi odpowiedzialności w przypadku problemów związanych z uczestnictwem w konkursie powstałych wskutek jakichkolwiek trudności technicznych bądź trudności związanych z nadmiernym obciążeniem serwerów.
 4. Nagrody przekazuje zwycięzcom organizator lub firma podana w warunkach konkursu. Nagrody zwycięzcy odbierają na własne ryzyko, zwycięzca odbierając nagrodę przejmuje pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody, które mogą powstać po stronie jego lub osób trzecich w związku z użyciem takiej nagrody, Organizator konkursu w żadnym przypadku nie odpowiada za szkody spowodowane po stronie zwycięzców lub osób trzecich przez nagrody ani też za żadne szkody, które powstały w związku z użyciem tych nagród.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Gdyby się okazało, że któryś z przepisów niniejszych warunków handlowych używania strony jest nieważny lub przestał obowiązywać, nie ma to wpływu na ważność i obowiązywanie innych przepisów niniejszych warunków handlowych. W takim przypadku należy stosować przepisy niniejszych warunków handlowch z wyłączeniem przepisu, który został uznany za nieważny bądź przestał obowiązywać.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do tego, by w dowolnym momencie zmienić treść niniejszych warunków handlowych używania strony.
 3. Wszelkie przepisy niniejszych warunków handlowych oraz stosunki umowne pomiędzy organizatorem, kupującym i GoOut podlegają prawu polskiemu.
 4. Wszelkie spory powstałe przy sprzedaży biletów za pośrednictwem GoOut będą rozstrzygane przez sądy polskie właściwe dla siedziby GoOut, o ile nie uda się ich rozstrzygnąć na drodze pozasądowej.
 5. Niniejsze warunki handlowe używania strony obowiązują i wchodzą z życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej www.goout.net

B. WARUNKI HANDLOWE SPRZEDAŻY BILETÓW

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejsze warunki handlowe i regulamin reklamacji (dalej „warunki handlowe”) regulują prawa i obowiązki spółki GOOUT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-677) przy ul. Cybertnetyki 9 , wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000620284, REGON: 364585464, NIP: 5213736673 (dalej "GoOut") oraz osób trzecich przy sprzedaży biletów na wszelkie wydarzenia, w szczególności kulturalne, towarzyskie, sportowe lub inne (dalej „Wydarzenia“) za pośrednictwem GoOut.
 2. Organizator Wydarzenia jest osobą fizyczną, prawną, bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną inną niż GoOut, która zapewnia i organizuje przebieg Wydarzenia i która jest sprzedawcą biletów na Wydarzenia (dalej „organizator”). Dane identyfikacyjno-kontaktowe organizatora podawane są zawsze przy konkretnym Wydarzeniu.
 3. Niniejsze warunki handlowe stanowią integralną część umowy zawartej pomiędzy organizatorem jako sprzedającym oraz kupującym bilety na Wydarzenie za pośrednictwem GoOut, zaś kupujący poprzez zakup biletów oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami handlowymi.
 4. GoOut pośredniczy w sprzedaży biletów za pomocą strony internetowej www.goout.net, a także za pośrednictwem swoich punktów sprzedaży i punktów sprzedaży partnerów umownych (dalej „sieć sprzedaży”).
 5. Za kupno biletów za pośrednictwem sieci sprzedaży uważa się również zakup w ramach zamówień zebranych bezpośrednio w GoOut, za pośrednictwem jego działu handlowego bądź innego działu.
 6. Skontaktować się z GoOut oznacza skontaktować się z osobą upoważnioną, pod jej konkretnym numerem telefonu lub za pośrednictwem adresu e-mail, o ile jest on znany, bądź pod ogólnym numerem telefonu lub za pośrednictwem maila podanego w dziale Kontakt.

2. PRZEDMIOT UMOWY

 1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż w imieniu i na rachunek Organizatora biletów na wybrane Wydarzenie, za cenę i w ilości wymaganej przez Organizatora.
 2. Umowa jest zawierana wraz z uiszczeniem przez kupującego opłaty za bilety.
 3. GoOut zobowiązuje się dostarczyć kupującemu bilety bez zbędnej zwłoki po uiszczeniu opłaty za bilety, przy czym w przypadku zakupu przez internet, bilety zostaną dostarczone w formie elektronicznej na e-mail podany przez kupującego, a w przypadku zakupu biletów w inny sposób, w sieci sprzedaży (na kasie w GoOut lub u partnera handlowego GoOut), bilety zostaną dostarczone kupującemu bezpośrednio po uiszczeniu opłaty, przez odpowiedniego pracownika, u którego kupujący kupił bilety. Kupującemu nie przysługuje prawo do otrzymania biletów przed uiszczeniem opłaty za bilety w pełnej wysokości.
 4. Wraz z doręczeniem biletów kupującemu przez GoOut, wszelkie zobowiązania GoOut wynikające z umowy zostają spełnione.

3. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY W ODNIESIENIU DO WYDARZEŃ, NA KTÓRE ZAKUPIONO BILETY.

 1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że GoOut nie jest organizatorem poszczególnych Wydarzeń, na które są sprzedawane bilety. GoOut zapewnia sprzedaż i dystrybucję biletów dla kupujących na poszczególne Wydarzenia, zawsze w imieniu i na rachunek jego organizatora, na podstawie umowy pomiędzy GoOut i organizatorem Wydarzenia. Wraz z zakupem biletu na Wydarzenie powstaje stosunek prawny pomiędzy kupującym i organizatorem danego Wydarzenia. GoOut nie ponosi w związku z tym żadnej odpowiedzialności za realizację obowiązków organizatora Wydarzenia, które wynikają z umowy pomiędzy kupującym i organizatorem Wydarzenia.
 2. GoOut w żaden sposób nie odpowiada za to, czy jakiegokolwiek Wydarzenie się odbędzie, nie odpowiada również za jakąkolwiek zmianę dotyczącą Wydarzenia i jego terminów oraz miejsc, ponadto nie odpowiada za ich przebieg, za jakiekolwiek zdarzenia, do których mogłoby dojść podczas Wydarzenia ani za jakiekolwiek fakty, których źródłem byłoby odbycie się lub nieodbycie Wydarzenia. GoOut nie odpowiada za żadne zobowiązania organizatora Wydarzenia. Ponadto GoOut nie odpowiada za żadne majątkowe i niemajątkowe szkody spowodowane po stronie kupującego lub innej osoby spowodowane przez organizatora Wydarzenia ani takie szkody, które powstałyby po stronie kupującego lub jakiejkolwiek osoby trzeciej w związku z Wydarzeniem. Wszelkie roszczenia kupującego i osób trzecich należy zawsze zgłaszać u organizatora Wydarzenia.
 3. Kupujący przez zakup biletu zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych przez organizatora Wydarzenia. Ponadto kupujący przez zakup biletu zobowiązuje się do postępowania zgodnie z regulaminem użytkowania.
 4. Organizatorowi każdego Wydarzenia przysługuje prawo do zmiany jego programu, terminu oraz miejsca. Przez zakup biletu, klient przyjmuje do wiadomości to prawo organizatora.
 5. Za ważność i autentyczność biletów kupionych w miejscach poza siecią sprzedaży, GoOut nie odpowiada.

4. PROCEDURY PRZY ZAKUPIE BILETÓW I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Cena za każdy bilet jest podana odrębnie przy każdym Wydarzeniu. Przy każdym Wydarzeniu podano też ewentualne dodatkowe opłaty lub koszty związane z zakupem biletu.
 2. W przypadku zakupu biletu za pośrednictwem strony internetowej www.goout.net, za bilet można zapłacić tylko kartą płatniczą, która umożliwia realizację zakupów przez internet.
 3. GoOut nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty kupującego związane z zakupem biletu, wynikające z umowy pomiędzy kupującym i bankiem bądź inną instytucją finansową, która wydała kupującemu kartę płatniczą i która ewentualnie prowadzi dla kupującego rachunek za pośrednictwem którego kupujący dokonuje płatności za bilety.
 4. Bilety nie są wysyłane pocztą, w tym listami poleconymi.

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Kupujący nie ma prawa do odstąpienia od umowy zawartej pomiędzy kupującym i organizatorem za pośrednictwem GoOut z uwagi na treść art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U 2014, poz. 827), w myśl którego prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

6. REGULAMIN REKLAMACJI

 1. Wszystkie reklamacje biletów kupionych w GoOut za pośrednictwem sieci sprzedaży podlegają niniejszym warunkom handlowym oraz regulaminowi reklamacji zamieszczonemu w niniejszym artykule VI.
 2. Kupujący ma prawo do zwrotu opłaty za bilet tylko w określonych poniżej przypadkach i w poniższych warunkach.
 3. Kupujący nie ma prawa do wymiany biletu na inne Wydarzenie. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, zgubienia, kradzieży lub innej formy obniżenia wartości biletu, bilet nie zostanie wymieniony na inny, a kupujący nie otrzyma odszkodowania ani też zwrotu kosztu biletu.
 4. GoOut nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, że kupującemu nie zostanie doręczony bilet z winy kupującego, zwłaszcza z uwagi na to, że nie ma możliwości doręczenia kupującemu biletu na podany e-mail (np. zapełniona skrzynka, filtr spam itp.).
 5. Jeśli kupujący nie otrzymał biletu najpóźniej do 1 godziny po zapłaceniu opłaty za bilet, ma on obowiązek, niezwłocznie, najpóźniej do 24 godzin od dnia upływu powyższego terminu na doręczenie biletu, skontaktować się z GoOut i zgłosić, że nie otrzymał on opłaconego biletu. W tym celu, kupujący ma obowiązek przekazania GoOut nazwiska i adresu-mail, które podał jako dane kontaktowe lub identyfikacyjne podczas zakupu biletu. Jeśli GoOut stwierdzi, że bilet faktycznie nie został doręczony kupującemu i nie będzie to przypadek określony w poprzednim ustępie 4 niniejszego regulaminu reklamacji, a przy tym kupujący zgłosił GoOut, że bilet nie został mu doręczony w powyższym podanym terminie i w powyższy sposób, dalsze postępowanie będzie podlegało zasadom określonym poniżej w niniejszym ust. 5.
 6. GoOut zobowiązuje się, że najpóźniej w terminie 24 godzin, przy czym maksymalnie 1 godzinę przed Wydarzeniem, ponownie wyśle kupującemu bilet na adres e-mail podany przez kupującego.
 7. Jeśli Wydarzenie już się odbyło, GoOut zobowiązuje się zwrócić kupującemu pokryty kosz biletu, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez kupującego.
 8. Jeśli organizator całkowicie odwoła wydarzenie, kupujący, który przekazał GoOut swoje dane kontaktowe (e-mail, telefon, adres pocztowy, faks itp.), zostanie poinformowany za pośrednictwem któregoś z podanych środków komunikacji o tym, że Wydarzenie zostało odwołane. GoOut nie odpowiada przed kupującym za to, że nie będzie się można z nim terminowo skontaktować za pośrednictwem podanych danych kontaktowych, jeśli kupujący terminowo wysłane zawiadomienie o odwołaniu Wydarzenia otrzyma z opóźnieniem nie ze swojej winy.
 9. Jeśli organizator całkowicie odwoła Wydarzenie, GoOut będzie w sposób opisany poniżej zwracać opłatę za bilety tylko do kwoty środków finansowych, którą organizator udzieli GoOut. Przez kwotę środków finansowych rozumie się zwłaszcza środki finansowe, które GoOut otrzymał od kupującego za sprzedaż biletów i które dotychczas nie zostały przelane organizatorowi Wydarzenia. W części, w której roszczenia kupującego nie zostaną zaspokojone, przed kupującym odpowiada wyłącznie organizator odwołanego Wydarzenia, nie zaś GoOut.
 10. Jeśli zostaną spełnione warunki dla zwrotu opłaty za bilety zgodnie z ustępem 7 niniejszego regulaminu reklamacji, opłata za bilety zostanie zwrócona kupującemu w następujący sposób:
  1. w przypadku elektronicznego zakupu biletu za pośrednictwem strony www.goout.net, opłata za bilet zostanie zwrócona za pośrednictwem karty płatniczej, którą zapłacono opłatę za bilet, zaś w przypadku płatności przelewem bankowym - na rachunek bankowy, z którego wysłano opłatę za bilet;
  2. w przypadku zakupu biletu w punkcie sprzedaży GoOut lub w punkcie sprzedaży partnera umownego GoOut, opłata za bilet zostanie zwrócona w sposób wybrany przez kupującego (w gotówce lub bezgotówkowo), przy czym warunkiem zwrotu opłaty za bilet jest to, by kupujący bez zbędnej zwłoki (do 7 dni od dnia pierwotnej daty odwołanego Wydarzenia) przyszedł do punktu sprzedaży, w którym zakupił bilet na Wydarzenie i zwrócił kupione bilety.
 11. Wszelkie inne reklamacje, niż podano, GoOut będzie przekazywać organizatorowi - celem wydania stanowiska lub bezpośredniego rozpatrzenia. Na wniosek klienta, klient otrzyma bezpośrednie dane kontaktowe organizatora.
 12. Jeśli klient nie kupił biletu na dane wydarzenie w GoOut, nie można w żaden sposób reklamować biletu na jakiekolwiek Wydarzenie, którego klient nie kupił w sieci sprzedaży GoOut.

7. POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Jeśli w związku z zakupem biletu na Wydarzenie organizowane przez organizatora lub w związku z przebiegiem organizowanego Wydarzenia, pomiędzy organizatorem Wydarzenia i klientem, który jest konsumentem, powstanie spór konsumencki i nie uda się go rozwiązać polubownie pomiędzy klientem i organizatorem, klient może złożyć wniosek o pozasądowe rozstrzygnięcie takiego sporu przez określony podmiot pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich, którym jest Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, e-mail: spsk@wiih.org.pl, web: http://spsk.wiih.org.pl/. Klient może również skorzystać z utworzonej przez Komisję Europejską platformy do rozstrzygania sporów on-line, pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PRZY SPRZEDAŻY

 1. GoOut w trakcie sprzedaży zbiera i przechowuje dane osobowe, których kupujący udziela mu dobrowolnie podczas zakupu biletu. Dane te GoOut zbiera i przechowuje tylko w zakresie niezbędnym do sprzedaży biletów. Dane GoOut gromadzi i przechowuje za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji w zabezpieczonym repozytorium danych, do którego dostęp posiada ograniczony krąg osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.). GoOut zobowiązuje się do tego, że dane osobowe będzie gromadzić i przechowywać tylko przez czas konieczny do uregulowania wszystkich, wynikających z zakupu biletu za pośrednictwem sieci sprzedaży GoOut, praw i obowiązków pomiędzy kupującym i GoOut. GoOut ma zgodnie z niniejszą ustawą prawo upoważnić do przetwarzania danych osobowych osobę trzecią, jako podmiot przetwarzający.
 2. GoOut w trakcie sprzedaży przetwarza dane osobowe tylko dla poniższych celów
 3. W celu doręczenia biletu kupującemu, przesłania informacji o zmianach dotyczących Wydarzeń i biletów, umożliwienia wstępu kupującego na Wydarzenie, wraz z udostępnieniem danych odpowiedniemu organizatorowi Wydarzenia, jeśli jest to niezbędne dla zapewnienia udziału kupującego w Wydarzeniu;
 4. W celu identyfikacji kupującego w przypadku rozpatrywania reklamacji na podstawie regulaminu reklamacji zamieszczonego w niniejszych warunkach.
 5. W celu realizacji obowiązków ustawowych przez GoOut.
 6. Przez przekazanie danych osobowych GoOut bądź zakup biletu, kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w powyższy sposób.
 7. GoOut nie przetwarza danych osobowych do celów marketingowych.
 8. W przypadku błędnie wprowadzonych danych (np. literówka w nazwisku lub numerze telefonu), kupujący ma obowiązek skontaktować się z GoOut.
 9. GoOut przechowuje dane osobowe przez okres konieczny do osiągnięcia celów, dla których zostały wprowadzone, nie dłuższy niż przez 3 miesiące, następnie dane te są kasowane. Jeśli kupujący chce, by jego dane osobowe zostały skasowane wcześniej, może skontaktować się z GoOut i zażądać skasowania swoich danych. W przypadku odwołania, zmiany lub innych sytuacji dotyczących Wydarzenia, nie będzie się można z nim skontaktować i w żaden sposób nie zostanie mu udzielona rekompensata.
 10. Jeśli kupujący jednoznacznie o to poprosi i zgodzi się na to, GoOut przekaże jego e-mail organizatorowi Wydarzenia w celu przesyłania kupującemu komunikatów handlowych przez organizatora.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Gdyby się ukazało, że któryś z przepisów niniejszych warunków handlowych jest nieważny lub przestał obowiązywać, nie ma to wpływu na ważność i obowiązywanie innych przepisów niniejszych warunków handlowych, które są rozłączne od nieważnego czy nieobowiązującego przepisu.
 2. GoOut ma prawo do tego, by w dowolnym momencie zmienić niniejsze warunki handlowe.
 3. Wszelkie przepisy niniejszych warunków handlowych oraz stosunki umowne pomiędzy organizatorem, kupującym i GoOut podlegają polskim regulacjom prawnym.
 4. Wszelkie spory powstałe przy sprzedaży biletów za pośrednictwem GoOut będą rozstrzygane w sądach powszechnych Rzeczypospolitej Polskiej, o ile nie uda się ich rozstrzygnąć na drodze pozasądowej.

C. WARUNKI HANDLOWE REJESTRACJI I TWORZENIA PROFILU UŻYTKOWNIKÓW

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Niniejsze warunki handlowe rejestracji i tworzenia profilu użytkowników (zw. dalej „warunkami handlowymi rejestracji”) regulują prawa i obowiązki spółki GOOUT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-677) przy ul. Cybertnetyki 9 , wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000620284, REGON: 364585464, NIP: 5213736673 (dalej "GoOut"), oraz osób trzecich podczas rejestacji i tworzenia profilu za pośrednictwem strony internetowej www.goout.net przez ich użytkownika.

2. ZASADY ZAKŁADANIA PROFILU

 1. Każdy użytkownik strony www.goout.net może się zarejestrować i utworzyć swój profil.
 2. Wszystkie dane są udzielane przez użytkownika dobrowolnie. GoOut nie weryfikuje autentyczności danych przekazanych przez użytkownika w celu rejestracji i utworzenia profilu.
 3. Użytkownik może określić, czy jego profil będzie publiczny, czy też niepubliczny, przy czym profil publiczny jest później dostępny na stronie www.goout.net.
 4. GoOut jest upoważniony do kasowania profili o treści sprzecznej z obowiązującymi przepisami prawa, zwłaszcza do skasowania fotografii i loginów, które zawierają chronione oznaczenia innych osób lub które korzystają z tych oznaczeń,jak również te, które zawierają nieodpowiednie czy niestosowne ilustracje, zwł. profile zawierające jakiekolwiek pornograficzne czy erotyczne treści.
 5. Użytkownik ma prawo do tego, by w dowolnym momencie anulować rejestrację i skasować profil bądź dowolnie zmienić wprowadzone dane.

3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Poprzez swoją rejestrację, użytkownik zgadza się na przetwarzanie danych osobowych przekazanych dobrowolnie GoOut w celu założenia i rejestracji profilu na GoOut oraz zarządzania nim.
 2. GoOut zbiera, przetwarza i przechowuje dane osobowe przekazane przez użytkownika podczas rejestracji i tworzenia profilu, zwłaszcza imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej (e-mail), fotografie, numer telefonu i inne dane, które użytkownik świadomie i dobrowolnie przekaże w ramach rejestracji i tworzenia profilu. GoOut zbiera, przetwarza i przechowuje dane osobowe za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji w zabezpieczonym repozytorium danych.
 3. GoOut nie przekazuje udostępnionych danych osobowych osobom trzecim, dane te służą wyłącznie do logowania, rejestracji i zarządzania profilem na www.goout.net. Wyjątkiem jest przypadek, gdy za pośrednictwem profilu użytkownika kupowane są bilety, zastosowanie mają tu równocześnie warunki handlowe z art. B niniejszego dokumentu.
 4. Użytkownik ma prawo do odwołania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, musi to uczynić w formie pisemnej, poprzez wysłanie pisma na adres siedziby GoOut lub na adres e-mail info@goout.pl
 5. Użytkownikowi przysługują prawa wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) ustawy nr 101/2000 Sb., o ochronie danych osobowych, w szczególności ma on prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Jeśli użytkownik stwierdzi lub domyśla się, że GoOut jego dane osobowe przetwarza w sposób sprzeczny z ochroną jego życia prywatnego i osobistego lub sprzecznie z ustawą, zwłaszcza jeśli jego dane osobowe są nieprecyzyjne ze względu na cel ich przetwarzania, to może on zwrócić się do GoOut o wyjaśnienia lub może zażądać, aby GoOut usunął tak powstały stan i zablokował, poprawił, uzupełnił bądź usunął dane osobowe. Wniosek dotyczący blokady, wprowadzenia poprawek, uzupełnienia lub skasowania zaczyna obowiązywać z chwilą jego doręczenia GoOut.
 6. Dane osobowe GoOut przetwarza przez czas istnienia rejestracji i profilu użytkownika.

4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik profilu może wprowadzić w profilu kartę płatniczą i zapisać ją tam. Dane dotyczące karty płatniczej są przekazywane do bramki płatniczej PayU zarządzanej przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182, krajowa instytucja płatnicza pod nadzorem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000274399, z kapitałem zakładowym 4 944 000,00 PLN, w całości opłaconym, NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. GoOut nie przechowuje wprowadzonych danych dotyczących karty płatniczej. Poprzez wprowadzenie karty, użytkownik profilu zgadza się na jej przekazanie do wyżej wymienionej firmy. Później użytkownik profilu może wykorzystać kartę do dalszego zakupu biletów, bez konieczności ponownego wprowadzania jej danych w bramce płatniczej.
 2. Użytkownik profilu może usunąć kartę z profilu. W takim przypadku karta jest kasowana również z bazy danych wyżej wymienionej firmy zarządzającej bramką płatniczą PayU.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Gdyby się ukazało, że któryś z przepisów niniejszych warunków handlowych rejestracji jest nieważny lub przestał obowiązywać, nie ma to wpływu na ważność i obowiązywanie innych przepisów niniejszych warunków handlowych rejestracji, które są rozłączne od nieważnego czy nieobowiązującego przepisu.
 2. GoOut zastrzega sobie prawo do tego, by w dowolnym momencie zmienić treść niniejszych warunków handlowych rejestracji.
 3. Wszelkie przepisy niniejszych warunków handlowych rejestracji oraz stosunki umowne pomiędzy GoOut i użytkownikiem podlegają polskim regulacjom prawnym.
 4. Wszelkie spory powstałe przy rejestracji i tworzeniu profilu za pośrednictwem GoOut będą rozstrzygane w sądach powszechnych Rzeczypospolitej Polskiej, o ile nie uda się ich rozstrzygnąć na drodze pozasądowej.
 5. Niniejsze warunki handlowe rejestracji obowiązują i wchodzą z życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej www.goout.net
WARSZAWA, 15 WRZEŚNIA 2016, GOOUT SP. Z O.O.

© 2018 GoOut