Festiwal Muzyki Polskiej 2019

Wyprzedane
Miejsce Kraków – różne miejsca
Adres Kraków
Tagi Muzyczne
Wstęp 20–100 zł

Dni z mu­zy­ką Sta­ni­sła­wa Mo­niusz­ki, Fry­de­ry­ka Cho­pi­na, Ka­ro­la Szy­ma­now­skie­go, Mie­czy­sła­wa Kar­ło­wi­cza, Ta­de­usza Ba­ir­da i wie­lu in­nych wy­bit­nych kom­po­zy­to­rów.

Fe­sti­wal or­ga­ni­zo­wa­ny jest od 2005 r. przez Sto­wa­rzy­sze­nie Mu­zy­ki Pol­skiej, po­wo­ła­ne przez gru­pę mu­zy­ko­lo­gów, me­ne­dże­rów kul­tu­ry i mi­ło­śni­ków mu­zy­ki. Isto­tą fe­sti­wa­lu jest nie tyl­ko pre­zen­to­wa­nie war­to­ścio­wych dzieł pol­skich kom­po­zy­to­rów, po­wsta­łych od śre­dnio­wie­cza po współ­cze­sność, ale i kon­fron­to­wa­nie ich z mu­zy­ką świa­to­wą i uka­zy­wa­nie w roz­ma­itych kon­tek­stach. Or­ga­ni­za­to­rzy sta­wia­ją so­bie tak­że za cel ani­mo­wa­nie twór­czo­ści kom­po­zy­tor­skiej po­przez za­ma­wia­nie i pra­wy­ko­ny­wa­nie współ­cze­snych dzieł mu­zycz­nych. Podczas ośmiu dni festiwalu będzie można usłyszeć niesamowitych solistów, takich jak Konstantin Scherbakov, Miranda Liu, czy Cathy Krier, cenione polskie orkiestry i największe dzieła polskich kompozytorów.

Minione wydarzenia

Kraków, Nowohuckie Centrum Kultury Halka
Kraków, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” Cathy Krier
Kraków, Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej Szymon Komasa + Krzysztof Grzybowski + Jurek Dybał
Kraków, Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej Miranda Liu & Franck Chastrusse
Kraków, Teatr im. Juliusza Słowackiego – Foyer Elżbieta Szmytka & Grzegorz Biegas
Kraków, Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach Konstantin Scherbakov
Kraków, Scena Miniatura Karina Trapezanidou Skrzeszewska & Ashot Babrouski
Kraków, Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej Musica Florea

Więcej wydarzeń w tym miejscu

Międzynarodowy Festiwal Chórów i Orkiestr w Krakowie 2022 Kraków, Kraków – różne miejsca Międzynarodowy Festiwal Chórów i Orkiestr w Krakowie 2022

© 2022 GoOut sp. z o.o., Polska