Sprzedaż biletów
Świat Mistrza Beksińskiego

Świat Mistrza Beksińskiego

,

Bardzo prosimy o wybieranie miejsc przylegających do istniejących rezerwacji lub do krawędzi rzędu. Ma to na celu uniknięcie pozostawienia pojedynczych niesprzedanych miejsc pomiędzy rezerwacjami już sprzedanymi.
Osoba małoletnia, która nie ukończyła 15. roku życia, oraz osoba małoletnia, która ukończyła 15 rok życia, ale nie ukończyła 18. roku 
może przebywać na terenie koncertu wyłącznie pod opieką przedstawiciela ustawowego lub innej upoważnionej osoby dorosłej i na jej wyłączną odpowiedzialność, po podpisaniu przez opiekuna najpóźniej przed wejściem na Imprezę oświadczenia dotyczącego uczestnictwa osoby małoletniej w Imprezie oraz o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności (w tym materialnej) za w/w osobę małoletnią (wg wzoru zawartego w Załączniku nr 1 do Regulaminu), Spodek-sektory zielone
Spodek-sektory niebieskie

Wybór biletów

Imiona na biletach

Informacje kontaktowe