Obchodní podmínky

A. Obchodní podmínky užití stránek www.goout.cz

1. Úvodní ustanovení

Vlastníkem a provozovatelem internetové domény www.goout.cz je společnost GoOut s.r.o., IČO: 01901613, se sídlem Husinecká 792/25, Praha 3 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 212454 (dále jen jako "GoOut" nebo „Provozovatel“). Uživatel se vstupem na internetové stránky www.goout.cz zavazuje dodržovat tyto obchodní podmínky užití stránek www.goout.cz (dále jen „obchodní podmínky užití“), stejně tak jako veškeré platné a obecně závazné právní předpisy České republiky. Uživatelé se dále zavazují nepoškozovat dobré jméno GoOut ani webových stránek samotných.

2. Autorská a licenční práva

Internetové stránky www.goout.cz samy o sobě jako celek jsou autorským dílem ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Provozovateli svědčí veškerá práva z licence dle autorského zákona k obsahu stránek jako celku. Provozovatel je rovněž na základě licence oprávněn užívat jednotlivé prvky internetových stránek, a to zejména fotografie, design, grafiku, loga, texty, zvuky apod. Jakoukoliv část obsahu internetových stránek www.goout.cz lze bez souhlasu GoOut použít pouze pro soukromé účely. Je zakázáno obsah internetových stránek www.goout.cz zejména jakkoliv zveřejňovat, kopírovat, šířit dále a používat ke komerčním účelům bez předchozího výslovného a písemného souhlasu GoOut. V případě porušení autorských práv se bude GoOut domáhat náhrady škody a veškerých dalších nároků, které mu zaručuje český právní řád.

3. Způsob užití webových stránek

Uživatel bere na vědomí a souhlasí vstupem na internetové stránky www.goout.cz s tím, že je zakázáno zejména: zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek www.goout.cz nebo je jinak zneužívat, zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů, využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv, zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy, pokoušet se získat přístup k těm částem internetových stránek www.goout.cz, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti, zejména pak ke zdrojovému kódu apod., šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující platné obecně závazné právní předpisy České republiky.

4. Omezení odpovědnosti GoOut

 1. Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na právní vztahy vyplývající z prodeje vstupenek prostřednictvím internetových stránek www.goout.cz, jejichž úprava je obsažena v obchodních podmínkách pro prodej vstupenek uvedených níže v čl. B tohoto dokumentu.
 2. Obsah internetových stránek www.goout.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto obchodních podmínek užití, nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem.
 3. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživateli vzniknou v důsledku, že se bude řídit podle obsahu internetových stránek www.goout.cz a v souvislosti s používáním těchto stránek.
 4. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět jakékoliv změny informací a obsahu na internetových stránkách www.goout.cz.
 5. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetových stránek www.goout.cz.
 6. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím internetových stránek www.goout.cz.

5. Profil a registrace uživatelů

Uživatelé si mohou na internetových stránkách www.goout.cz vytvořit vlastní profil. Podmínky vytvoření a užívání profilu se řídí samostatnými obchodními podmínkami pro profil a registraci uživatelů uvedenými níže v čl. C tohoto dokumentu. Pro užití internetových stránek www.goout.cz a/nebo nákup vstupenek prostřednictvím těchto stránek není nutné vytvoření profilu ani registrace.

6. Soutěže

 1. GoOut v rámci internetových stránek www.goout.cz pořádá soutěže, kterých se může zúčastnit fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům. GoOut si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.
 2. Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo akceptuje pravidla soutěže, splní podmínky těchto pravidel a dále splní následující podmínky: Odpoví na soutěžní otázku podle zadání příslušné soutěže prostřednictvím SMS, emailu, odpovědního formuláře či jinou odpovědní alternativou. Odpověď na soutěžní otázku zašle účastník způsobem a podle návodu uvedeného v zadání příslušné soutěže. Účastník uvede v rámci soutěžní odpovědi také své jméno, příjmení a telefonický nebo emailový kontakt, pokud zadání příslušné soutěže nestanoví jinak. Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení ve výsledcích soutěže uvedených na webových stránkách organizátora, případně v časopisech vydaných organizátorem.
 3. Soutěž začíná dnem, od kdy je organizátorem vyhlášena na jeho webových stránkách a končí dnem uvedeným v zadání soutěže. Organizátor nezařadí do soutěže SMS, emaily, odpovědní formuláře a jinak zaslané odpovědi došlé po tomto datu. Vyhodnocení soutěže proběhne nejpozději do jednoho měsíce po skončení soutěže. Ceny soutěže vyhraje počet soutěžících uvedený v zadání soutěže, a to podle pravidel uvedených tamtéž. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast ve hře a posouzení nároku na výhru. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení. Výhry nejsou soudně vymahatelné. Organizátor nenese odpovědnost za případné technické závady při elektronické komunikaci v průběhu soutěže a dále nenese odpovědnost v případě potíží účasti v soutěži v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení provozu na sítích.
 4. Ceny výhercům věnuje organizátor, případně společnost uvedená u zadání soutěže. Ceny přebírají výherci na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout. Organizátor soutěže v žádném případě neodpovídá za žádné škody způsobené výhercům nebo třetím osobám cenami nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto cen.

7. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto obchodních podmínek užití neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto obchodních podmínek užití, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek užití.
 3. Veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a smluvní vztah mezi pořadatelem, kupujícím a GoOut se řídí českým právním řádem.
 4. Veškeré spory vzniklé při prodeji vstupenek prostřednictvím GoOut budou řešeny u obecných soudů České republiky, pokud nebudou vyřešeny mimosoudně.
 5. Tyto obchodní podmínky užití jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.goout.cz.

B. Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen „obchodní podmínky“) upravují práva a povinnosti společnosti GoOut s.r.o., IČO: 01901613, se sídlem Husinecká 792/25, Praha 3 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 212454 (dále jen jako "GoOut") a třetích osob při prodeji vstupenek na jakékoliv kulturní, společenské, sportovní či jiné akce (dále jen „Akce“) prostřednictvím GoOut.
 2. Pořadatel Akce je fyzická nebo právnická osoba odlišná od GoOut, která zajišťuje a organizuje konání Akce a která je prodávajícím vstupenek na Akce (dále jen „pořadatel“). Identifikace pořadatele a jeho kontaktní údaje jsou uvedeny vždy u konkrétní Akce.
 3. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi pořadatelem jakožto prodávajícím a kupujícím vstupenek na Akci prostřednictvím GoOut a kupující nákupem vstupenek současně stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 4. GoOut prodává vstupenky prostřednictvím webových stránek GoOut www.goout.cz, a dále prostřednictvím svých prodejních míst a prodejních míst smluvních partnerů (dále jen „prodejní síť“).
 5. Za nákup vstupenek prostřednictvím prodejní sítě se považuje i nákup v rámci hromadných objednávek přímo u GoOut, prostřednictvím jeho obchodního či jiného oddělení.
 6. Kontaktovat GoOut znamená kontaktovat oprávněnou osobu na její konkrétní telefonní číslo či email, je-li známo, nebo na obecný telefon či email, uvedený v sekci Kontakty.

2. Předmět smlouvy

 1. Předmětem smlouvy je závazek GoOut dodat jménem a na účet pořadatele kupujícímu vstupenky na jím zvolenou Akci, a to v množství požadovaném kupujícím a závazek kupujícího uhradit vstupné za vstupenky.
 2. Smlouva je uzavřena zaplacením vstupného ze strany kupujícího.
 3. GoOut se zavazuje dodat kupujícímu vstupenky bez zbytečného odkladu po zaplacení vstupného, s tím, že v případě nákupu přes internet budou vstupenky dodány v elektronické podobě na e-mail zadaný kupujícím a v případě nákupu vstupenek jiným způsobem v prodejní síti (na pokladně u GoOut, nebo u obchodního partnera GoOut) budou kupujícímu vstupenky dodány bezprostředně po zaplacení vstupného příslušným pracovníkem, u něhož kupující vstupenky zakoupí. Kupující nemá nárok na dodání vstupenek dříve, než bude uhrazeno vstupné za vstupenky v plné výši.
 4. Doručením vstupenek kupujícímu ze strany GoOut jsou veškeré závazky GoOut vyplývající ze smlouvy splněny.

3. Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k akci, na níž jsou vstupenky zakoupeny

 1. Kupující bere na vědomí, že GoOut není pořadatelem jednotlivých Akcí, na které jsou vstupenky prodávány. GoOut zajišťuje prodej a distribuci vstupenek kupujícím na jednotlivé Akce vždy jménem a na účet jejich pořadatele, a to na základě smluvního vztahu mezi GoOut a pořadatelem Akce. Nákupem vstupenky na Akci vzniká právní vztah mezi kupujícím a pořadatelem této Akce. GoOut proto nenese žádnou odpovědnost za plnění povinností pořadatele Akce, které vyplývají ze smluvního vztahu mezi kupujícím a pořadatelem Akce.
 2. GoOut žádným způsobem neodpovídá za konání jakékoliv Akce anebo za to, že se konat nebude, neodpovídá ani za jakoukoliv změnu Akcí nebo jejich termínů či místa konání, dále neodpovídá za jejich průběh, za jakékoliv události, k nimž by na Akcích došlo či za jakékoliv skutečnosti, které by měly původ v konání či nekonání Akce. GoOut neodpovídá za žádné závazky pořadatele Akce. Dále GoOut neodpovídá za žádnou majetkovou či nemajetkovou újmu způsobenou kupujícímu či jiné osobě pořadatelem Akce, nebo která by vznikla kupujícímu nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s Akcí. Veškeré nároky kupujícího či třetích osob je třeba vždy uplatnit u pořadatele Akce.
 3. Kupující se nákupem vstupenky zavazuje dodržovat pravidla stanovená pořadatelem Akce. Dále se kupující nákupem vstupenky zavazuje podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.
 4. Pořadateli každé Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo pořadatele na vědomí.
 5. Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo prodejní síť GoOut neodpovídá.

4. Postup přI nákupu vstupenek a platební podmínky

 1. Cena za každou vstupenku je uvedena u každé Akce jednotlivě. U každé Akce jsou uvedeny též případné vedlejší poplatky či náklady spojené s nákupem vstupenky.
 2. V případě nákupu vstupenky prostřednictvím internetových stránek www.goout.cz je platba za vstupenku možná pouze platební kartou, která umožňuje provádět nákupy platební kartou přes internet.
 3. GoOut nenese odpovědnost za případné náklady kupujícího spojené s nákupem vstupenky vyplývající ze smluvního vztahu kupujícího a banky, která kupujícímu vydala platební kartu, případně která vede pro kupujícího bankovní účet, jejichž prostřednictvím provedl kupující úhradu vstupného.
 4. Vstupenky nejsou zasílány poštou, a to ani na dobírku.

5. Odstoupení od smlouvy

V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá kupující právo od smlouvy uzavřené mezi kupujícím a pořadatelem prostřednictvím GoOut odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je podnikatelem, tedy v tomto případě pořadatelem Akce, poskytováno v určeném termínu.

6. Reklamační řád

 1. Veškeré reklamace vstupenek zakoupených u GoOut prostřednictvím prodejní sítě se řídí těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem uvedeným v tomto článku VI.
 2. Kupující má nárok na vrácení vstupného za vstupenku pouze v níže uvedených případech a za níže uvedených podmínek.
 3. Kupující nemá nárok na výměnu vstupenky. V případě poškození, zničení, ztráty, odcizení či jiného znehodnocení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a kupujícímu nebude poskytnuta náhrada ani mu nebude vrácena uhrazená cena za vstupenku.
 4. GoOut nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude kupujícímu doručena vstupenka z důvodů spočívajících na straně kupujícího, zejména pak z důvodů, že nebude možné vstupenku kupujícímu doručit na kupujícím zadaný e-mail (např. přeplněná schránka, spam filtr, atp.).
 5. V případě, že kupující neobdržel vstupenku nejpozději do 1 hodiny po zaplacení vstupného, je povinen neprodleně, nejpozději však do 24 hodin ode dne uplynutí výše uvedené lhůty k doručení vstupenky, Kontaktovat GoOut a oznámit, že neobdržel uhrazenou vstupenku. Pro tyto účely je kupující povinen sdělit GoOut jméno a e-mail, které uvedl jako kontaktní, resp. identifikační údaje při nákupu vstupenky. V případě, že GoOut zjistí, že vstupenka skutečně nebyla kupujícímu doručena a nepůjde o případ uvedený v předchozím odstavci 4 tohoto reklamačního řádu a zároveň kupující oznámil GoOut, že mu vstupenka nebyla doručena, ve výše uvedené lhůtě a výše uvedeným způsobem, bude dále postupováno způsobem uvedeným níže v tomto odst. 5.
 6. GoOut se zavazuje nejpozději do 24 hodin, nejdéle však 1 hodinu před konáním Akce, zaslat kupujícímu znovu vstupenku na kupujícím zadaný e-mail,
 7. V případě, že již došlo ke konání Akce, se GoOut zavazuje vrátit kupujícímu uhrazené vstupné, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím.
 8. V případě, že ze strany pořadatele dojde k úplnému zrušení Akce, bude kupující, který GoOut poskytl svůj kontakt (e-mail, telefon, poštovní adresa, fax apod.), prostřednictvím jakéhokoliv z uvedených kontaktů vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. GoOut neodpovídá kupujícímu za to, že jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud kupující obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním.
 9. Dojde-li ze strany pořadatele k úplnému zrušení Akce, bude GoOut vracet níže popsaným způsobem vstupné pouze do výše finančních prostředků, které GoOut pořadatel poskytne. Těmito finančními prostředky se rozumí zejména finanční prostředky, které GoOut obdržel od kupujících za prodej vstupenek, a které doposud nebyly převedeny pořadateli Akce. V části, v níž nebudou nároky kupujícího uspokojeny, odpovídá kupujícímu výhradně pořadatel zrušené Akce a nikoliv GoOut.
 10. V případě, že budou splněny podmínky pro vrácení vstupného dle odstavce 7 tohoto reklamačního řádu, bude vstupné kupujícímu vráceno následujícím způsobem:
  1. v případě elektronického nákupu vstupenky prostřednictvím stránek www.goout.cz bude vstupné vráceno prostřednictvím platební karty, kterou byla provedena úhrada vstupného, a v případě platby bankovním převodem na bankovní účet, z něhož bylo vstupné zasláno;
  2. v případě nákupu vstupenky v prodejním místě GoOut nebo prodejním místě smluvního partnera GoOut bude vstupné vráceno způsobem, který si zvolí kupující (hotovostně či bezhotovostně) s tím, že podmínkou vrácení vstupného je, že se kupující bez zbytečného odkladu (nejpozději do 7 dnů ode dne původního data konání zrušené Akce) dostaví do prodejního místa, ve kterém vstupenku na Akci zakoupil a vrátí zakoupené vstupenky.
 11. Jakékoliv jiné reklamace, než výše uvedené, bude GoOut postupovat k vyjádření anebo přímému vyřízení pořadateli. Na žádost zákazníka bude zákazníkovi poskytnut přímý kontakt na pořadatele.
 12. U GoOut nelze žádným způsobem reklamovat vstupenku na jakoukoliv Akci, kterou zákazník nezakoupil v prodejní síti GoOut.

7. Mimosoudní řešení sporů

V případě, že dojde mezi pořadatelem Akce a zákazníkem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s nákupem vstupenky na Akci pořádanou pořadatelem či v souvislosti s konáním či průběhem pořádané Akce, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou mezi tímto zákazníkem a pořadatelem, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: http://adr.coi.cz. Zákazník může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. Ochrana osobních údajů přI prodeji

 1. GoOut během prodeje shromažďuje a uchovává osobní údaje, které mu dobrovolně při nákupu vstupenky poskytne kupující. Tyto osobní údaje GoOut shromažďuje a uchovává pouze v rozsahu nezbytném pro prodej vstupenek. GoOut údaje shromažďuje a uchovává prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti, k němuž má přístup omezený okruh osob pověřených zpracováváním osobních údajů. Osobní údaje jsou chráněny v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. GoOut se zavazuje osobní údaje shromažďovat a uchovávat jen po dobu nezbytně nutnou k vypořádání všech práv a povinností mezi kupujícím a GoOut vyplývajících z nákupu vstupenky prostřednictvím prodejní sítě GoOut. GoOut je oprávněna pověřit v souladu s tímto zákonem zpracováním osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele.
 2. GoOut během prodeje zpracovává osobní údaje pouze pro následující účely
 3. Za účelem doručení vstupenky kupujícímu, zasílání informací o změnách u Akcí či vstupenek, umožnění vstupu kupujícího na Akci včetně sdílení údajů s příslušným pořadatelem Akce, je-li to k zajištění účasti kupujícího na Akci potřebné;
 4. Za účelem identifikace kupujícího v případě vyřizování reklamací dle reklamačního řádu uvedeného v těchto podmínkách;
 5. Za účelem plnění zákonných povinností GoOut.
 6. Poskytnutím osobních údajů GoOut, resp. nákupem vstupenky dává kupující souhlas se zpracováním osobních údajů výše uvedeným způsobem.
 7. GoOut nezpracovává osobní údaje pro marketingové účely.
 8. V případě chybně zadaných údajů (např. překlep ve jméně či telefonním čísle) má kupující povinnost Kontaktovat GoOut.
 9. GoOut osobní údaje uchovává po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 3 měsíců, a následně osobní údaje maže. V případě, že si kupující přeje osobní údaje smazat dříve, může Kontaktovat GoOut a zažádat o smazání svých údajů. V případě zrušení, změny či jiných situací týkajících se Akce nebude moci být kontaktován a nebude mu nijak poskytována náhrada.
 10. V případě, že o to kupující výslovně požádá a souhlasí s tím, předává GoOut jeho e-mail pořadateli Akce za účelem zasílání obchodních sdělení pořadateli Akce kupujícímu.

9. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto obchodních podmínek, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.
 2. GoOut je oprávněna kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky.
 3. Veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a smluvní vztah mezi pořadatelem, kupujícím a GoOut se řídí českým právním řádem.
 4. Veškeré spory vzniklé při prodeji vstupenek prostřednictvím GoOut budou řešeny u obecných soudů České republiky, pokud nebudou vyřešeny mimosoudně.

C. Obchodní podmínky pro registraci a profil uživatelů

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky pro registraci a profil uživatelů (dále jen „obchodní podmínky pro registraci“) upravují práva a povinnosti společnosti GoOut s.r.o., IČO: 01901613, se sídlem Husinecká 792/25, Praha 3 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 212454 (dále jen jako "GoOut") a třetích osob při registraci a vytvoření vlastního profilu prostřednictvím internetových stránek www.goout.cz jejich uživatelem.

2. Pravidla vytvoření profilu

 1. Jakýkoliv uživatel internetových stránek www.goout.cz se může registrovat a vytvořit si vlastní profil.
 2. Veškeré údaje poskytnuté uživatelem jsou dobrovolné. GoOut neověřuje pravost poskytnutých údajů ze strany uživatele za účelem registrace a vytvoření profilu.
 3. Uživatel si může zvolit, zda bude jeho profil veřejný, či neveřejný s tím, že veřejný profil je následně dostupný na internetových stránkách www.goout.cz.
 4. GoOut je oprávněna smazat profily s obsahem odporujícím platným právním předpisům, zejména smazat fotografie a uživatelská jména, která obsahují chráněná označení jiných osob nebo tato označení využívají, popř. která obsahují nevhodná či nevkusná vyobrazení, zejm. profily, které obsahují jakýkoliv pornografický či erotický či jinak nevhodný obsah.
 5. Uživatel je oprávněn si registraci a profil kdykoliv zrušit či libovolně měnit zadané údaje.

3. Ochrana osobních údajů

 1. Svojí registrací uživatel souhlasí se zpracováním dobrovolně poskytnutých osobních údajů GoOut za účelem vytvoření, registrace a správy profilu na www.goout.cz.
 2. GoOut shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje poskytnuté uživatelem při registraci a vytvoření profilu, a to zejména jméno, příjmení, poštovní adresu, elektronickou adresu (e-mail), fotografii, telefonní číslo a další údaje, které uživatel v rámci registrace a vytvoření profilu vědomě a dobrovolně poskytne. Osobní údaje GoOut shromažďuje, zpracovává a uchovává prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti.
 3. Poskytnuté osobní údaje GoOut nepředává třetím osobám a tyto údaje slouží pouze k přihlášení, registraci a správě profilu na www.goout.cz. Výjimkou je případ, kdy prostřednictvím profilu uživatele dochází k nákupu vstupenek, pak se uplatní současně obchodní podmínky v čl. B tohoto dokumentu.
 4. Uživatel má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla GoOut nebo na emailovou adresu info@goout.cz
 5. Uživateli náleží práva plynoucí z ustanovení § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům. Pokud uživatel zjistí nebo se domnívá, že GoOut provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat GoOut o vysvětlení nebo může požadovat, aby GoOut odstranila takto vzniklý stav a osobní údaje blokovala, provedla opravu, doplnila nebo zlikvidovala. Požadavek na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci je účinný okamžikem doručení GoOut.
 6. Osobní údaje jsou GoOut zpracovávány po dobu existence registrace a profilu uživatele.

4. Ochrana osobních údajů

 1. Uživatel profilu může v profilu zadat platební kartu a tuto do profilu uložit. Údaje o platební kartě jsou předány platební bráně PayU provozované společností PayU S.A. se sídlem v Poznani, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182, domácí platební instituce pod dozorem Polského úřadu pro dohled nad finančním trhem, zaregistrovaná v Rejstříku platebních služeb pod číslem IP1/2012, zapsaná v rejstříku podnikatelů vedeném Okresním soudem v Poznani – Nowe Miasto i Wilda v Poznani, 8. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000274399, se základním kapitálem 4 944 000,00 PLN, splaceným v plné výši, daňové identifikační číslo NIP: 779-23-08-495, číslo REGON 300523444. GoOut uložené údaje o platební kartě neuchovává. Uložením karty uživatel profilu souhlasí s jejím předáním výše uvedené společnosti. Uživatel profilu následně může kartu použít k dalšímu nákupu vstupenek, aniž by musel znovu zadávat její údaje do platební brány.
 2. Uživatel profilu může kartu z profilu vymazat. V takovém případě je karta vymazána i z databáze výše uvedené společnosti provozující platební bránu PayU.

5. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto obchodních podmínek pro registraci neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto obchodních podmínek pro registraci, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.
 2. GoOut si vyhrazuje právo kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek pro registraci.
 3. Veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek pro registraci a smluvní vztah mezi GoOut a uživatelem se řídí českým právním řádem.
  1. Veškeré spory vzniklé při registraci a zřízení profilu prostřednictvím GoOut budou řešeny u obecných soudů České republiky, pokud nebudou vyřešeny mimosoudně.
 4. Tyto obchodní podmínky pro registraci jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.goout.net.
V PRAZE, 31. SRPNA 2016, GOOUT S.R.O.

© 2018 GoOut