3. brněnský den prevence a kontroly infekcí

Místo Hotel International
Adresa Husova 16, Brno
Štítky Přednáška, Konference, Debata

Konference z řady Chytrá nemocnince věnovaná modernímu zdravotnictví. Přednášky o technologiích, datech a dalších nástrojích, které pomáhají odhalit souvislosti při kontrole a prevenci infekcí.

Řečníci:

Vladimír Drašar je absolventem mikrobiologie na MU Brno. V roce 1982 se začal zajímat o legionely a zavedl jejich kultivaci a identifikaci. V roce 1986 ho Hlavní hygienik jmenoval vedoucím Národní referenční laboratoře. Tuto pozici zastává dodnes. Mezinárodní zkušenosti získal na dvou stážích v Centru pro kontrolu nemocí v Atlantě ( L.brunensis, L.moravica), v Ústavu Roberta Kocha v Berlíně a ve Water Treatment Plant v Pittsburghu. 10 let byl členem Evropské řídící pracovní skupiny pro legionely ESGLI odpovědný za technickou prevenci. 6 let vyučoval na kurzech o legionelách v Londýně, vedl workshopy v Sofii, Slunečném pobřeží a v Severním Kypru. Od roku 1989 se pravidelně zúčastňuje všech legionářských významných kongresů. NRL ve Vyškově je v současné době vybavena tak, jak se sluší na evropskou laboratoř. Poskytuje jak mikrobiologické služby klinické i environmentální,tak poradenství, hodnocení rizik a řadu dalších. Její vedoucí byl také jmenován National Focal Point for Legionella Microbiology pro epidemiologickou síť ELDSNET, ECDC Stockholm.

Marcela Krůtová pracuje na Ústavu lékařské mikrobiologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, kde také dokončila postgraduální studium zaměřené na molekulární typizaci klinicky významných izolátů C. difficile. Marcela je autorkou nebo spoluautorkou 20 vědeckých prací zaměřených právě na epidemiologii a diagnostiku infekcí vyvolaných C. difficile (CDI). Od roku 2016 je členkou výkonného výboru Evropské studijní skupiny pro C. difficile (ESGCD), která se aktivně podílí na tvorbě evropských doporučení pro diagnostiku, léčbu a prevenci CDI. V letech 2013–2015 byla spoluřešitelkou úspěšného grantového projektu IGA MZ ČR (NT 14203) zaměřeného na mapování epidemiologické situace CDI v České republice. V roce 2017 organizovala navazující studii v 17 českých nemocnicích a získaná data z této studie budou předmětem její přednášky.

Jan Pirk absolvoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze. Od roku 1974 až dosud pracuje v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Od roku 1991 do května roku 2017 byl přednostou Kliniky kardiovaskulární a transplantační chirurgie a od roku 1995 je přednostou Kardiocentra. V roce 1983 a 1984 absolvoval kardiochirurgický výcvik v USA a v letech 1990–1991 pracoval jako konzultant v Univerzitní nemocnici v Odense v Dánsku. Je členem rady národních a mezinárodních vědeckých organizací.

Tomáš Šebek je spoluzakladetel největšího československého online lékařského poradenství – první národní telemedicínské služby. Tomáš je chirurg s šestnáctiletou praxí v českých i zahraničních nemocnicích včetně zkušenosti s prací pro humanitární organizaci. Mimo jiné se spolu se svým týmem věnuje i celoživotnímu vzdělávání lékařů prostřednictvím digitalizace odborného obsahu a interaktivního provázání na elearningové kurzy.

Pavel Turčáni je lékař, pneumolog s dvacetiletou praxí. Specializuje se na intervenční bronchologii, spánkovou medicínu a CHOPN. Člen výboru ČPFS. Mimo pneumologii se dlouhodobě zabývá vytvářením a zlepšováním systémů, které jsou spojeny s medicínskou péčí (ISO, DRG, benchmark, prevence a kontroly infekcí, internet věcí, organizace medicínských provozů). Vedoucí odd. DRG FN Brno, Vedoucí komise prevence a kontroly infekcí FN Brno.

Petr Ludwig se zabývá převáděním vědeckých výzkumů do praxe. Je autorem bestselleru Konec prokrastinace, nejrychleji prodáváné české knihy současnosti.

Jan Petřík je významný český advokát a partner skupiny Nordic Investors. Patřil mezi první společníky úspěšné advokátní kanceláře BBH, kde působil přes deset let. Tři roky působil jako managing partner hlavní pobočky v Praze a další 3 roky jako řídící společník pobočky BBH v Moskvě, kde získal bohaté zkušenosti s ruským trhem a zahraničními transakcemi. Na podzim roku 2015 se stal partnerem skupiny Nordic Investors, kde se zaměřuje na projekty z oboru nemovitostí a informačních technologií. Působí dlouhodobě aktivně pro bono jako ředitel ve Společnosti pro podporu a rozvoj neurochirurgie, o.p.s., kde má na starosti zejména právní otázky a jejich řešení. Ve skupině Nordic Investors je hlavním garantem projektu Zdravel, jehož ambicí je stát se leaderem na poli elektronizace zdravotnictví v ČR.

Ján Dudra je místopředseda představenstva AGEL.

Robert Czékus vystudoval ekonomický obor na Mendelově Univerzitě v Brně. Několik let působil jeko zástupce společnosti UPE Inc pro střední Evropu. V roce 2004 nastoupil jeko CFO do společnosti FOSFA, a.s a od roku 2010 působí na pozici ekonomického náměstka Fakultní nemocnice v Brně.

Jan Hůlek je ředitel pro vnější vztahy EUC, absolvoval Vysokou školu v Hradci Králové v oboru řízení zdravotní péče v roce 2001. V roce 1999 nastoupil jako krizový manažer do společnosti Kardia s.r.o., kde rozvíjel průkopnické podnikání ve zdravotní péči na českém a slovenském trhu. Po investičním vstupu skupiny EUC do společnosti se stal jedním z jejích vrcholových manažerů. V EUC je zodpovědný za tvorbu strategie skupiny a řídí vnější záležitosti.

Martin Bareš je lékař, neurolog a vysokoškolský pedagog. Od 1. února 2018 vykonává funkci děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (MU) v Brně.

Tomáš Pavlík vystudoval Masarykovu univerzitu obor Matematická biologie. Od roku 2005 pracuje jako biostatistik a lektor na Institutu biostatistiky a analýz LF MU, kde se věnuje zejména hodnocení přežití onkologických pacientů a prediktivnímu modelování v epidemiologii závažných onemocnění. V roce 2014 nastoupil na Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, kde se věnuje problematice úhradových mechanizmů v akutní lůžkové péči a v rámci projektu DRG Restart vyvíjí nový klasifikační systém hospitalizačních případů CZ-DRG.

Matěj Bezdíček je student, vědec a molekulární mikrobiolog, jehož hlavním zaměřením je molekulárně biologická typizace multirezistentních bakterií. Věnuje se především vývoji nových metod, jejich optimalizaci a zavádění do rutinní praxe. Se svým projektem Rychlá typizace multirezistentních bakterií jako nástroj prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí vyhrál 1. místo v soutěží Angelini University Award 2017/2018. Mimo typizaci bakterií se věnuje také molekulárně biologické diagnostice oportunních mykotických infekcí.

Kristina Plevová se věnuji typizaci rezistentních bakteriálních kmenů. V dnešní době narůstající antibiotické rezistence je efektivní management infekcí velkou výzvou. Ve Fakultní nemocnici Brno se proto soustředí nejen na sledování šíření multirezistentních bakterií, ale také na rozšiřování spektra vyšetření o metody nové, maximálně rychlé, levné a přesné.

Katarína Greňová je registrovaná zdravotní sestra, která vystudovala i obor Sociální práce. Od roku 2002 pracovala ve FN Brno na hematoonkologické klinice, pak na neurologické klinice jako zdravotní sestra a koordinátor KH s certifikovaným potvrzením. Nedávno se vrátila ze Saudské Arábie, kde rovněž pracovala jako zdravotní sestra. Od roku 2018 opět pracuje na Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny ve FN BRNO.

Lucie Kučerová je absolventka Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v oboru Biochemie. Pracuje na pozici odborného pracovníka v ochraně a podpoře veřejného zdraví na Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny ve Fakultní nemocnici Brno. Věnuje se monitoringu kvality vody ve FN Brno. Ve spolupráci s Odborem hospodářsko-technické správy se podílí na tvorbě preventivních a nápravných opatřeních spojených s výskytem bakterie legionela v teplé vodě.

Julie Chvátalová pracuje ve FN Brno na Oddělení klinické mikrobiologie od roku 2002. V roce 2012 absolvovala na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity obor Zdravotní laborant. V současné době je členem týmu antibiotického střediska a provádí přípravu stolice pro fekální bakterioterapii. Na zavedení této metody v OKM se aktivně podílela.

© 2019 GoOut